بایگانی دسته: برنامه رادیویی کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان

برنامه حمایت از حقوق کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی223

برنامه دویست و بیست و سوم به تاریخ 2017 / 06/ 20

ارسال شده در برنامه رادیویی کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای برنامه حمایت از حقوق کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی223 بسته هستند

برنامه حمایت از حقوق کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی225

برنامه دویست و بیست و پنجم به تاریخ 2017 / 06/ 27

ارسال شده در برنامه رادیویی کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای برنامه حمایت از حقوق کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی225 بسته هستند

برنامه حمایت از حقوق کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی227

برنامه دویست و بیست و هفتم به تاریخ 2017 / 07/ 04

ارسال شده در برنامه رادیویی کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای برنامه حمایت از حقوق کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی227 بسته هستند

برنامه حمایت از کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بخش 4 : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی229

برنامه دویست و بیست و نهم به تاریخ 2017 / 07/ 11

ارسال شده در برنامه رادیویی کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای برنامه حمایت از کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بخش 4 : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی229 بسته هستند

برنامه حمایتی از کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان : ابوالفظل پرویزی – رحیله جهاندیده – علی اسد پور231

برنامه دویست و سی و یکم به تاریخ 2017 / 07/ 18

ارسال شده در برنامه رادیویی کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای برنامه حمایتی از کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان : ابوالفظل پرویزی – رحیله جهاندیده – علی اسد پور231 بسته هستند

برنامه حمایت از کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بخش 3 : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی229

برنامه دویست و بیست و نهم به تاریخ 2017 / 07/ 11

ارسال شده در برنامه رادیویی کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای برنامه حمایت از کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بخش 3 : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی229 بسته هستند

برنامه حمایت از حقوق کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی

برنامه دویست و بیست و سوم به تاریخ 2017 / 06/ 20

ارسال شده در برنامه رادیویی کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای برنامه حمایت از حقوق کودک : کاری از اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان : دیانا بیگلریفرد – ابوالفظل پرویزی بسته هستند