راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودک

راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودک
خلاصه
راهبرد حمایت از کودک، مشارکت و نقش یونیسف را در تلاشهای ملی و بین المللی به منظور
برآورده نمودن حقوق کودکان و نیل به اهداف توسعه هزاره در قالب طرح راهبرد میان مدت
2006 تعریف و تبیین می نماید . این راهبرد پس از مشورت های – برای سال های 2009 (MTSP)
گسترده با طیف وسیعی از شرکای عمده و کارکنان یونیسف تدوین شده است.

توصیه می گردد که هیأت اجرایی پیش نویس تصمیم مندرج در بخش 7 را تصویب نماید.
سازمان ملل متحد
شورای اقتصادی اجتماعی انتشار: محدود
2008/5/20
نسخه اصلی: انگلیسی
جهت اقدام
صندوق کودکان سازمان ملل متحد
هیأت اجرایی
جلسه سالیانه 2008
3-5 ژوئن 2008
٢
هدف راهبردی حمایت از کودک .I
1. حمایت از کو دک در هر کشوری امری مهم محسوب می گردد و برای یونیسف یک
اولویت اساسی است . مطابق کنوانسیون حقوق کودک و سایر معا ه دات بین المللی، همه
کودکان از حق حمایت شدن در برابرآسیب برخوردارند . چارچوب مقرراتی بین المللی
موجود در زمینه حقوق کودک و تصمیمات و سیاستهای تواف ق شده در ارکان بین الدولی
سازمان ملل متحد، فعالیت های یونیسف را هدایت و رهنمون می نماید . این راهبرد، با
همکاری نزدیک کشور میزبان اجرا خواهد شد.
2. پیشگیری و مقابله با خشونت، بهره کشی و آزار کودکان لازمه تضمین حقوق آنان در زمینه
حیات ، رشد و رفاه می باشد . نگرش و رویکرد یونیسف ایجاد محیط ی حامی است که در آن
دختران و پسران رها از هر نوع خشونت، بهره کشی و جدایی غیر ضروری از خانواده قرار
دارند و قوانین، خدمات، رفتارها و رویه ها ، آسیب پذیری کودکان را به حداقل می رساند و
عوامل شنا خته شده خطرزا را مدنظر قرار می دهد و انعطاف پذیری کودک را تقویت می
نماید. این رویکرد مبتنی بر حقوق بشر است و بر پیشگیری و همچنین مسئولیت دول ت ها
تأکید می ورزد ، کارآیی کمک ها را از طریق حمایت ظرفیت پایدار ملی برای حمایت از
کودک تقویت می نماید و نهایتاً منعکس کننده نقش خود کودکان به عنوان ع املان تغییر و
بازیگران محیط های حامی می باشد.
3. حمایت از کودک در صورتی موفق است که با پیشگیری آغاز شود . اولویت در نظر گرفته
شده برای آموزش ، بهداشت و توجه به تبعیض های جنسیتی در اهداف توسعه هزاره و فعالیت
های یونیسف ، این راهبرد پیشگیرانه ر ا از جمله در شرای ط بحرانی مورد تأیید قرار می دهد .
رویکردهای حساس نسبت به کودک در حمایت های اجتماعی می تواند نقش عمده ای ایفا
نماید: هدف از تأکید مجدد یونیسف بر اثرگذاری بر خط مشی ها ، در کنار فعالیت در زمینه
حمایت از کودک ، جلب توجه بیشتر به کودکان در چارچوب نظام های مل ی حمایت
اجتماعی و عوامل بین المللی توسعه می باشد. چارچوب های حقوقی داخلی که به معافیت از
مجازات عاملان خشونت علیه کودکان پایان می دهند و برای کودکان امکان دسترسی به
عدالت را فراهم می کنند نیز ضروری و اساسی می باشند.
4. حمایت قوی از کودک ، سنگری را در مقابل ش بکه ای از خطرات و آسیب پذیری هایی که
زیربنای بسیاری از آسیب ها و سوء استفاده هاس ت ایجاد می کند که عبارتند از : آزار و بهره
٣
کشی جنسی ؛ قاچاق؛ کار خطرناک؛ خشونت؛ زندگی و کار کردن در خیابانها؛ تأثیر مخاصمه
مسلحانه از قبیل استفا ده از کودکان توسط نیروها و گروه های مسلح ؛ رویه های مضر از قبیل
ختنه / قطع آلت تناسلی دختران و ازدواج کودک ؛ نبود دسترسی به عدالت و قراردادن غیر
ضروری کودکان در مراکز نگهداری کودک . محیط حامی کودکان باعث افزایش پیشرفت
های رشدی و بهبود بهداشت، تحصیل و رفاه کودکان و ظرفیت های در حال تکامل آن ان
برای تبدیل به والدین، شهروند ان و اعضای مفید جامعه می گردد. از سوی دیگر، رویه های
مضر و آزاردهنده علیه کودکان موجب تشدید فقر،انزوا ی اجتماعی و بیماری ایدز می شود و
احتمال اینکه نسل های بعدی با خطرات مشابهی مواجه شوند را افزای ش می دهد . از اینرو،
حمایت از ک ودک بخش مهم و نقش اساسی یونیسف را در نیل ب ه اعلامیه و اهداف توسعه
ای هزاره ایفا می کند.
5. دغدغه های حمایت از کودک ، جهانی و فراملی هستند : یونی سف برای حمایت از کودک در
سراسر جهان هم در شرایط بحرانی و هم در شرایط با ثبات اولویت قائل است.
6. هدف این راهبرد، کاه ش مواجهه ک ودکان با آسیب ها از طریق اقدامات تسریع کننده ای
است که محیط حامی را برای کودکان در همه محیط ها تقویت می نماید و این اقدامات
سریع را به شکلی راهبردی و در مقیاسی گسترده هدایت می کند . این راهبرد از دستاوردهای
حمایت از کودک که توسط فعالیت های یون یسف شناسایی شده است حمایت می کند و به
تقویت این دستاوردها برای آینده کمک می نماید . این راهبرد اهداف 1 و شاخص های جدید
یا بیشتری برای حمایت از کودک ارائه نمی کند و با توجه به گستردگی حوزه حمایت از
کودک، سعی در ارائه جزئیات برنامه های مربوط به این حوزه را ندارد . یونیسف از طریق
1
. یونیسف به فعالیت های خود در جهت دستیابی به اهداف اساسی و مهم در زمینه حمایت از کودک در “طرح
2006 ” ادامه می دهد. این اهداف عبارتند از: – راهبرد میان مدت 2009
1. تصمیمات دولتی تحت تأثیر آگاهی های فزاینده از حقوق حمایت از کودک و بهبود داده ها و تحلیل ها در
زمینه حمایت از کودک قرار دارد.
2. تضمین کارآیی نظام های قانونگذاری و اجرایی و بهبود حمایت و ظرفیت های واکنشی به حمایت از
کودکان در برابر خشونت، بهره کشی و سوء استفاده از جمله کار بهره کشانه ( استثمارگرانه) از کودک
3. حمایت بهتر از کودکان در برابر آثار مخاصمه مسلحانه و بلایای طبیعی ( بر اساس تعهدات بنیادین در مورد
کودکان در شرایط اضطراری)
۴. كودكان در نظام هاي دادرسی كه در آن به عنوان قربانی ، شاهد و بزهكار از حمايت بيشتري
برخوردارند، بهتر نقش ايفا مي كنند.
۵. به كودكان و خانواده هاي شناسايي شده به عنوان آسيب پذير، به منظور كاهش حاشيه اي بودن و
انزواي آنها خدمات اصلي اجتماعي و دولتي ارائه مي شود.
٤
شناسایی اقدامات راهبردی در زمینه حمایت قوی از کودک در سراسر دنیا امیدوار است تا بر
رویکردهای دیگر بازیگران فعال در عرصه حمایت از کودک ، حقوق بشر و توسعه و
همچنین بخش خصوصی تأثیر بگذارد تا تلاش های هماهنگ ما تأثیر بخشی بیشتری داشته
باشد. کلیه برنامه ها و اقدامات در جهت بهبود بهداشت، تحصیل، نقش آفرینی یا به منظور
مقابله با اثرات ایدز باید بطور یکسان برای تقویت ، و نه تضعیف حمایت از کودک طراحی
شوند.
7. راهبرد در یک چارچوب گسترده مقررات بین المللی در زمینه حمایت از کودک و توصیه
های مرتبط ارائه شده در مطالعه دبی رکل سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان
استوار است این راهبرد بر مدیریت و سهیم کردن دانش و ، توجه به انزوای اجتماعی، در نظر
گرفتن حمایت از کودک در همه بخش ها از جمله بهداشت و آموزش و پرورش و در شرایط
بحران؛ ظرفیت سازی دولت ها و سایر شرکا و فعالیت های بالا دستی به منظور کسب نتایج
پایدار تأکید دارد. در این راهبرد یونیسف بر تأکید بر اهمیت مشارکت در همه سطوح از
جمله با خود کودکان ادامه می دهد.
8. پنج بخش اصلی راهبرد بر اساس رویکردهای عمده ایجاد یک محیط حامی عبارتند از : (الف)
تقویت نظام های ملی حمایتی و ( ب) حمایت از تغییرات اجتماعی؛ ( ج) ترویج حمایت ا ز
کودک در مخاصمه مسلحانه و بلایای طبیعی. حوزه های مشترک عبارتند از ( د) ادله سازی
و مدیریت دانش و (ه) عوامل ایجاد کننده و تسریع کننده تغییر.
9. این راهبرد در هر حوزه ، بر مبنای درس های آموخته در سطح کشوری و با ترکیب رویکردها
ی موجود در راهنمای حمایت از کودک با رویکردهای جدید و مستحکم دیگر استوار
است. اقدامات راهبردی شناخته شده به موارد ذیل می پردازند:
– انتظار جهانی از رهبری یونیسف در حمایت از کودک
– نیاز به مشارکت گسترده ای که می تواند م نافع فزون تری را در زمینه حمایت از کودک
ایجاد کند.
– ارزش اتکا بر دستاوردهای پیشین
– نیاز به تضمین این امر که جنبه های چند بعدی محیط حامی مد نظر قرار گیرد.
– توانایی بالقوه برای مشارکت و نقش آفرینی در پیشرفت های قابل سنجش در زمینه حمایت از
کودک در یک دوره ده ساله
– نیاز به تشریک مساعی در فعالیت های نهاد های سازمان ملل متحد به منظور نیل به اهداف
حمایت از کودک
٥
فراهم نمودن محیط حامی .II
10 . این بخش اقدامات راهبردی گسترده و خاص را برای تقویت حمایت از کودک بر می شمرد .
که در یادداشت راهنمای عملیاتی ی ونیسف در سال 2002 (PEF ) چارچوب محیط حامی
مشخص شده است، هشت عنصر گسترده را تعریف می نماید که برای یک حمایت خوب
مهم و اساسی می باشند . این عناصر بهم پیوسته انفراداً و جمعاً برای تقویت حمایت و کاهش
آسیب پذیری عمل می کنند . اقدامات یونیسف در زمنیه تأمین یک محیط حامی در راستای
حقوق بشر به سمت کاهش اختلاف ات در دسترسی به اطلاعات، مشاوره ها و خدمات می باشد
خواه این اختلافات مبتنی بر موانع جغرافیایی یا اقتصادی باشد یا تبعیض مبتنی بر جنسیت،
سن،قومیت یا سایر عوامل.
چارچوب محیط حامی
1. تعهددولتی نسبت به اجرای حقوق حمایتی : شامل سیاست های رفاه اجتماعی، بودجه
کافی، تأیید و تصویب عمومی اسناد بین المللی می باشد.
2. قانونگذاری و اجرا : شامل یک چارچوب قانونگذاری کافی، اجرای مستمر آن،
مسئولیت پذیری و نبود معافیت از مجازا ت (برای مرتکبین خشونت علیه کودکان )
می باشد.
3. نگرش ها، سنت ها، رفتار و رویه ها : هنجار ها و سنت های اجتماعی را در بر می
گیرد که رویه های مضر را محکوم می کند و مشارکت کودکان را تضمین می نماید
و از مواردی که حامی هستند حمایت می کنند.
4. بحث آزاد با دعوت از رسانه ها و جامعه مدنی : چارچوب محیط حامی سکوت را به
عنوان یک مانع عمده در تعهد خواهی از دولت ها تأیید می کند ، از رویه های مثبت
حمایت و مشارکت کودکان و خانواده هایشان را تضمین می نماید.
5. مهارت های زندگی ، دانش و مشارکت کودکان : شامل کودکان هم دختر و هم پسر
به عنوان بازیگران حمایت خود از طریق استفاده از آگاهی خود در زمینه استفاده از
حقوق حمایتی خود و شیوه های پرهیز و واکنش نسبت به خطرات می باشد.
٦
6. ظرفیت و قابلیت افرادی که با کودک در تماس هستند : شامل آگاهی، انگیزش
وحمایت لازم توسط خانواده ها و اعضای اجتماع، معلمین، مددکاران بهداشتی و
اجتماعی و پلیس به منظور حمایت از کودکان می باشد.
7. خدمات اولیه و مورد نظر: خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی اولیه را که
کودکان بدون تبعیض نسبت به آن حقوقی دارند و نیز خدمات خاصی که به
پیشگیری از خشونت و بهره کشی کمک می کند و مراقبت، حمایت و کمک به
ادغام مجدد در وضعیت های خشونت، سوء استفاده و جدایی را شامل می شود.
8. نظارت و مراقبت : شامل نظام های کارآمد نظارتی از قبیل گردآوری داده ها و
بررسی روندها و واکنش ها می باشد.
11 . این عناصر رویهم رفته نظام های ملی حمایتی و نیز تغییرات اجتماعی را توصیف می کنند .
نظام های ملی حمایتی متشکل از عناصری است که بر مبنای آن دولتها دارای مسئولیت اولیه
اقدام می باشند که عبارتند از : تعهد دولت، قانونگذاری، م قررات و ضوابط ارائه خدمات،
نظارت، و ظر فیت سازی انسانی . بحث آزاد، هنجارهای اجتماعی و مشارکت خود کودکان
مستلزم بهره مندی از حمایت اجتماعات و جوامع مدنی است و در اینجا به عنوان تغییر
اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند . در عمل، این رویکردها به شدت در هم تنیده هستند :
قانونگذاری در تغییرات در هنجارهای اجتماعی (برای مثال در نگرش نسبت به کار کودک ) و
مقررات مشارکت دارد و ارائه آموزش به منظور کاهش خشونت در مدارس زمانی کارآمد تر
خواهد بود که از اقبال و اجماع عمومی برخورد ار باشند . طبقه بندی این رویکردها به انتقال
اقدامات کلیدی که یونیسف می تواند برای حمایت از هنجارهای حامی اجتماعی اتخاذ نماید
و افزایش ظ رفیت حمایتی، قانونی و خدماتی به نفع کودکان و خانواده ها را در پی داشته باشد
کمک کند.
الف. ایجاد نظام های ملی حمایتی .II
12 . نظام های حمایت از کودک شامل مجموعه ای از قوانین، سیاستها، مقررات و خدمات لازم
در همه بخش های اجتماعی به ویژه رفاه اجتماعی، تحصیل بهداشت، امنیت و دادگستری است
که از پیشگیری و واکنش نسبت به خطرات مرتبط با حمایت پشتیبانی می نماید . این نظام ها بخشی
ازحمایت اجتماع ی هستند و فراتر از آن توسعه می ی ابند. در سطح پیشگیری هدف آنها تقویت و
حمایت از خانواده ها برای کاهش انزوای اجتماعی و کم نمودن خطر جدایی، خشونت و بهره
کشی می باشد.
٧
13 . مسئولیت ها غالباً در بین نهادهای دولتی بر اساس خدمات ارائه شده توسط مقامات محلی و
ارائه کنندگان غیر دولتی و گروههای اجتماعی تقسیم می شود و ایجا د هماهنگی بین سطوح و
بخشها از جمله نظام های مرسوم ارجاع ( معرفی) یک جزء ضروری نظام های کارآمد حمایت از
کودک می باشد . تقویت چنین نظام هایی مستلزم توجه به اصلاح سیاست توسعه ظرفیت نهادی
برنامه ریزی ، بودجه ریزی نظام های نظارتی و اطلاعاتی می باشد . یونیسف بطور خاص می تواند به
خوبی بر چارچوب هنجاری مرتبط با کودکان از طریق اصلاح قوانین، توسعه سیاست و اقدامات
مجموعه های استاندارد تأثیر گذار باشد . این رویکرد بالادستی نسبت به حمایت از کودک در
سطح کشو ری و تجربه جهانی و دانش یونیسف و سایرین مطابق با فعالیت جاری یونیسف می باشد
و انتظار می رود تا کارآمدی و کارآیی حمایت یونیسف را با همکاری نزدیک سایر نهادهای
سازمان ملل متحد تقویت نماید . بر مبنای شناخت مسئولیت پذیری دولت برای حمایت از کودکان
بر اساس کنوانس یون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی ،هدف این رویکرد کمک به دولتها در
زمینه برآورده نمودن این مسئولیتهاست.
14 . اولویت های فعالیت تقویت کننده نظام ، متنوع و متفاوت می باشد .کشورهای دارای منابع کم
ممکن است بر تعریف یک مجموعه حداقلی از خدمات و قوانین حمایت از کودک و سیاستها و
ظرفیت های حمایت از آنها تمرکز داشته باش ند.کشورهایی که در مرحله پس از بحران قرار دارند
بر استقرار مجدد حاکمیت قانون و توجه به حمایت از کودک در بخشهای گوناگون به عنوان
تقویت کننده تمرکز خواهند نمود . کشورهای دارای درآمد متوسط احتمالاً به اصلا ح و بهبود نظام
های موجود اجتماعی و حقوقی خواهند پرداخت . دغدغه های عمومی ( مشترک) شامل توجه به
نابرابری قدرت جنسیتی ، تقویت هماهنگی بین بخشها و افزایش حمایت از طریق حمایت اجتماعی
و ابتکارات حاکمیت قانون می باشد . در هر مجموعه اطمینان از این امر که گروههای آسیب پذیر
در اجتماع در چارچوب دستیابی به نظام حمایت از کودک « نامرئی « ، منزوی (مطرود ) و یا
گنجانده می شوند مستلزم تأکید ویژه ای است.
اقدامات راهبردی در زمینه حمایت از نظام های ملی حمایت از کودک
15 . ادغام حمایت از کودک در فرآیند های ملی و غیر متمرکز از ق بیل راهبردهای حمایت
اجتماعی. این اقدام در ر استای نخستین توصیه مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه
کودکان. راهبردهای کاهش فقر ، برنامه های توسعه ملی ، راهبردهای حمایت اجتماعی و برنامه
ریزی راهبردی بخش بهداشت ، آموزش ، رفا ه اجتماعی و دادگستری فرصتهای ی را برای ادغام
نتایج حمایت از کودک و تقویت نظام فراهم می سازد . هدف این تلاش ها باید تأمین تعهدات
٨
سیاسی گس ترده تر نسبت به رفاه اجتماعی از طریق شناخت این نقش که حمایت مؤثر در کاهش
فقر و توسعه ملی بازی می کند باشد.
– شناسایی یک مجموعه حداقلی از خدمات حمایت از کودک و حمایت از گنجاندن آنها در
راهبردهای حمایت اجتماعی در برنامه های توسعه ملی و بخشی و اصلاح قوانین.
– توسعه و بکارگیری یک ابزار تحلیلی برای طرح ریزی و ارزیابی سیاستهای موجود در زمینه
حمایت از کودک، قوانین و خدمات بسنده و کافی و شناسایی موانع و فرصت ه ای اجرایی به ویژه
در دسترسی به گروههای آسیب پذیر یا منزوی ( مطرود) .
– انجام یک تجزیه و تحلیل هزینه ارائه خدمات حمایت از کودک و دفاع از اختصاص بودجه
کافی.
– تقویت توجه به حمایت از کودکان به طور خاص آسیب پذیر از جمله کودکان دارای معلولیت،
یتیم، اقلیت های قومی و گروههای بومی و کودکان مبتلا به ایدز.
16 . تضمین این امر که اصلاح حمایت اجتماعی در دستیابی به نتایج حمایت از کودک نقش
آفرینی می کند . تأکید فزاینده بر حمایت اجتماعی در قالب توسعه بین المللی از ج مله در
کشورهایی که ایدز به طور گسترده ای شایع می باشد، فرصت ی را برای تأکید بر خدمات پیشگیرانه
( واکنشی)حمایت از کودک به عنوان نقطه ثقل حمایت اجتماعی حساس نسبت به کودک فراهم
می سازد . این خدمات شامل آموزش فرزند آوری ، مراقبت روزانه، حمایت خانوادگی و خدمات
جوانان، مددکاری اجتماعی و مراقبت جایگزین است . توصیه شماره 3 مطالعه خشونت به
سیاستهایی اشاره می نماید که فقر و سایر اختلافات و تضادها را مورد توجه قرار می دهد .
همچنین یونیسف می تواند دفاع نماید که دغدغه های حمایتی در طراحی انتقال های نقدی یا
جنسی و استفاده از فرصت نفوذ بیشتر حمایتی در زمینه تقویت بخش رفاه اجتماعی مد نظر قرار
گیرد.
– حمایت از ادغام نتایج حمایت از کودک و تأکید بر تدابیر تقویت کننده نظام در همه
راهبردهای حمایت اجتماعی.
– حمایت از پوشش فزاینده حمایت اجتماعی از جمله خدمات رفاه اجتماعی برا ی دستیابی به
آسیب پذیر ترین کودکان به عنوان یک اولویت.
17 . ترویج ع دالت در چارچوب دستور کار حاکمیت قانون . توصیه شماره 9 مطالعه خشونت بر
نیاز به بهبود نظام های دادگستری و بخش امنیتی به منظور حمایت از کودکانی که در تماس با
قانون قرار گرفته اند از قبیل بزه دیدگان ( قربانیان جرم )، شهود و بزهکار و پایان بخشیدن به
٩
معافیت از مجا زات جرایم علیه کودکان تأکید می نماید . حوزه گ سترده ای برای بسط همکاری
های ما در زمینه کنترل فعالیت سایرین پیرامون حاکیمت ، صلح و امنیت و اصلاح بخش دادگستری
و افزایش اس تفاده از تخصص ما در بهبود احترام به حقوق کودک برای مثال از طریق توانمندسازی
حقوقی و مشارکت جامعه مدنی وجود دارد.
– ترویج یک رویکرد مشترک سازمان ملل متحد و ابزارهایی برای عدالت در بین کودکان با
توجه بیشتر به کودکان در تلاش های حاکیمت قانون، افزایش سرمایه گذاری های نهادهای
ملل متحد و سایر بازیگران تو سعه در بخش دادگستری ( دادرسی) در زمینه حمایت از م سایل
کودکان
– بهبود و انتشار آگاهی در زمینه موضوعات مرتبط با کودکان در نظام های دولتی و غیر دولتی
از جمله قضازدایی و رسیدگی های حساس نسبت به کودک و حمایت از اطلاع رسانی ،
مواضع سیاست و مداخلات برنامه ای.
– ترویج توانمندی حقوقی کودکان ، زنان و خانواده های منزوی ( مطرود ) و جامعه مدنی به
منظور بهبود دسترسی آنان به عدالت جهت جبران نقض حقوق خود، کمک به قطع چرخه
فقر، خشونت و بهره کشی.
18 . تقویت هماهنگی بین بازیگران نظام حمایت از کودک . توصیه های شماره 5 و 6 مطالعه خشونت
خواستار تقویت ظرفیت و توانایی افرادی که با کودکان کار می کنند و نیز تقویت واکنش و خدمات
ادغام مجدد می باشد . گنجاندن منظم دغدغه های حمایت از کودک در قالب قواعد رفتاری بخش
بهداشت، آموزش،دادگستری و امنیتی، آموزش های حرفه ای و نظام های اطلاعاتی و مدیریتی باید
حوزه های فعالیت آتی یونیسف باشد . هماهنگی بین این بخش ها و تأسیس نظام های کارکردی
ارجاعات برای کودکان و خانواده های دریافت کننده خدمات به موقع، مناسب ، در دسترس و
دوستدار کودک مهم می باشد.
– افزایش توجه نسبت به نقش ها و وظایف متخصصین در قالب فعالیت بخش های آموزشی، بقای
کودک و ایدز یونیسف . این نقشها شامل استاندارد های حرفه ای ، سازوکارهای ارجاع و هماهنگی در
سطح کشوری می باشد و باید در برنامه ریزی، سیاست و راهنمایی منعکس شود.
– تقویت فعالیت بین بخشی بین بخش های دادگستری، امنیت و اجتماعی در زمینه حمایت از کودکان
در فرآیند های دادرسی و ادغام مجدد در اجتماع.
ترویج هماهنگی بهتر بین بخشی و بین نهادی و جریان فعالیت عملی اتی متمرکز بر نتایج حمایت از
کودک در سطوح مختلف اداری و اجرایی از طریق شیوه های ابداعی و ظرفیت گردهمایی یونیسف
١٠
19 . تقویت بخش رفاه اجتماعی . رویکردهای راهبردی نسبت به بخش رفاه اجتماعی باید بر توسع ه
ظرفیت و مدیریت و توانایی نظارت و کیفیت و کمیت منابع انسانی و نظام های بهتر نظارتی و اطلاعاتی
تمرکز نماید.
– حمایت از وزارتخا نه های رفاه اجتماعی به منظور پذیرش نقش بالادستی در نظام جامع ملی حمایت
از کودک . این امر شامل حمایت از تقویت ظرفیت در برنامه ریزی ر اهبردی و هزینه های خدمات لازم
می باشد. همچنین مستلزم دفاع از اختصاص متناسب بودجه است.
– حمایت از بهبودهای منظم در کیفیت و استفاده از مددکاری اجتماعی از جمله تخصص گرایی آن
– ترویج توسعه قوانین و رهنمون های مقتضی به منظور بهبود کیفیت خدمات توسط بازیگران غیر
دولتی و ارائه کنندگان خدمات دولتی.
20 . حمایت از ثبت موالید . ثبت موالید یک حق انسانی است و می تواند باعث تق ویت دسترسی
کودکان به حمایت حقوقی و خدمات اولیه اجتماعی ضمن بهبود د اده های ملی ، برنامه ریزی و بودجه
شود. ازاجرای قوانین ملی در زمینه سن حداقل از جمل ه کار کودک ، استخدام کودک و ازدواج
کودک حمایت می کند و برای تلاش های پیگیرانه در جاییکه کودکان از والدینشان جدا هستند
ارزشمند می باشند . با مستند نمودن رابطه بین کودک والدینش و محل تولد، ثبت کسب تابعیت از
طریق تولد و نسب ر ا که به پیشگیری از بی تابعیتی کمک می کند تسهیل می نماید.
– کار کردن با والدین از جمله نهادهای مالی بین المللی، دولتها و سازمانهای غیر دولتی برای تقویت
حمایت از ثبت موالید، ضمن اعمال تأکید ویژه بر گروههای آسیب پذیر و منزوی ( مطرود).
فعالیت یونیسف ، درس های آموخته شده و چالش ها
21 . یونیسف در فعالیت های مرتبط با حمایت از کودک به نحو فزاینده ای به سمت تقویت نظام از
جمله اصلاح سیاست و نهادی و ظرفیت سازی وزارتخانه های رفاه اجتماعی و دولت محلی غالباً با
همراهی بانک جهانی، اتحادیه اروپا و شرکای دو جانبه حرکت کرده است . در چند منطقه، یونیسف
به ت ضمین این امر کمک کرده است که خدمات حمایت از کودک در برنامه های توسعه ملی و اسناد
راهبرد کاهش فقر ادغام شده و در اصلاح نظام دادرسی ویژه اطفال نقش داشته است.
22 . تجربه در سطح کشوری نشان می دهد که طیفی از نقاط ورود می تواند برای تقویت نظام های
گرفته تا ایدز در CEE/CIS حمایت از کودک از رویکردهای جایگزین مراقبت مؤسسه ای در
کشورهای جنوب صحرای آفریقا و بهره کشی و قاچاق تجاری جنسی و در شرق آسیا و آمریکای
لاتین مورد استفاده قرار گیرد.
١١
23 . تقویت نظام های ملی حمایت از کودک به صورت یک کل به پرهیز از دوباره کاری هایی ک ه
غالباً بواسطه برنامه های صرفاً عمودی توسعه یافته در انزوا برای گروههای خاصی از کودکان صورت
می گیرد کمک می کند که می تواند با شرکای توسعه ای بالاخص آنهایی که برای بهبود حمایت
اجتماعی یا تقویت حاکمیت قانون فعالیت می کنند تشریک مساعی نماید . نظام های واکنشی حمایت
از کودک باید بر تقویت برنامه ریزی موضوعات خاص از طریق تضمین این امر که اشکال خاص
آسیب پذیری از جمله مواردی که با جنسیت، معلولیت، ایدز و جمعیت های بومی مرتبط هستند مورد
توجه می باشند و قادر هستند تا نتایجی را برای گروههای متفاوت بسنجند استوار باشند.
24 . این رویکرد مبین یکسری چالش ها به ویژه در ارتباط با نقش وزا رتخانه ها و بخش هاس ت.
وزراتخانه های رفاه ا جتماعی که عموماً هسته اصلی حمایت هستند ، بطور کلی دچار فقر منابع هستند و
غالباً از نبود من ابع انسانی برای انجام حتی مسئولیت های قانونی ومقرر خود ناتوان م ی باشند. بخش های
دادگستری و امنیتی به کودکان توجه اندکی می نمایند و بخش های آموزشی و بهداشتی علیرغم
اهمیت نقش خود ، غالباً فاقد سیاست های حمایت از کودک، قواعد رفتاری و آیین کار مشخصی
هستند.
25 . تفکیک و مشخص نمودن منابع مالی برای حمایت از کودک در قالب بودجه های ملی یک پدیده
در حال تکوین و ظهور است . کسب تأیید اهمیت و هزینه های حمایت از کودک یک چالش به
حساب می آید . این بخش نیز کمتر از بخش های آموزش و بهداشت نیازمند بودجه ، نظارت ، سنجش
کافی با داشتن توانایی و سیاست های لازم نمی باشد.
26 .تقویت نظام های حمایت از کودک ، کل مسأله نمی باشد . انتظار می رود که تمرکز این نظام ها
منتهی به نتایج فزای نده ای در میان مدت شود . همین که خدمات حمایت خانواده، سازو کار های
ارجاع، مراقبت جایگزین، واکنش های دستگاه دادرسی و حمایت از بزه دیده در سطح محلی بهبود می
یابد، سهم کودکان در بازداشتگاه و مراقبت های خانگی باید کاهش یابد، از کار خطرناک کودک
کاسته شده یا حداقل سریعاً مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد وخشونت علیه کودکان باید کاهش یابد.
ب. حمایت از تغییر اجتماعی .III
27 . حمایت بهتر از کودک نیازمند اقبال و اجماع اجتماعی است . مطالعه خ شونت یادآوری می نماید
که خشونت علیه کودکان در اندازه، دامنه و عدم گزارش دهی چشمگیر می باشد که همه آنها مورد
تأیید جامعه می باشد . برخی از اشکال خشونت را که ریشه در رفتار های تبغیض آمیز و نابرابری
جنسیتی و رویه ها ی مضری دار د که می تواند عمیقاً با جوامع مر تبط باشد می توان با مشارکت همه
ذینفع ها در اجتماع تغییر داد.
١٢
28 .در شرایط اضطراری، ایجاد خلل در یک محصول اجتماعی ، هنجارهای حمایتی را از بین می برد و
به شدت آسیب پذیری کودکان را نسبت به نقض حقوق خود و عوامل ترکیبی از قبیل بی خانمانی و از
دست دادن سرپناه افزا یش می دهد . در جوامع مبتلا به ایدز، نگرش های و رویه های تبعیض آمیز باعث
تشدید آسیب پذیر ی کودکان خانواده های مبتلا می شود . تغییر در نگرش ها و رفتار های اجتماعی
می تواندآرام باشد و لی در برخی موارد م نافع آن سریعاً نمود پیدا می کند: برای مثال شناخت و آشنایی
با ختنه دختران به عنوان یک پیمان اجتماعی نگرش هایی را نسبت به برنامه ریزی ایجاد می کند که
منتهی به سطوح بارزی از دست کشیدن از رویه هایی در برخی جوامع به شدت تحت تأثیر ( مبتلا) می
گردد. همچنین هنجار ها و ارزش ها نقش مهمی را در کارکرد نهادهای رسمی ایفا می کن ند و جامعه
مدنی و جوانان می تواند نقش های اجتماعی مهمی را که منجر به مسئولیت پذیری قوی تر دولت می
شود بازی کنند.
اقدامات راهبردی در زمینه حمایت از تغییرات اجتماعی
29 .افزایش دانش و آگاهی و گردآوری داده ها . از سال 2003 ، یونیسف به شکل بارزی در پیشبرد
شناخت و آشنایی با بعد اجتماعی برنامه ریزی حمایت از کودک مشارکت داشته است. اما به هر حال
موارد زیادی است که باید از طریق انجام پژوهشهای بیشتر ، گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها در
مورد راهبرد های طولانی مدت حمایت از تغییرات رفتاری اجتماعی آموخته شود.
– گسترش م شارکت دانشگاهی به منظور تمرکز بر چالش های خاصی که با هنجار و رویه های
اجتماعی مضر برا ی کودکان به ویژه دختران ارتباط دارد.
– دادن اولویت بیشتر به تفکیک داده های مرتبط با هنجار ها و رویه های اجتماعی مرتبط با حمایت
– انجام یا ترویج ارزیابی های خارجی از اقدامات نوآورانه
– اجرای طرح های آزمایشی تغییر ات اجتماعی و رفتاری و گسترش این طرح ها در مقیاس وسیع تر در
جوامع انتخاب شده شهری ، حومه شهری و روستایی
30 . تقویت نقش حمایتی خانواده ها . مطالعه خشونت قویاً توصیه می نماید که دولت ها برنامه هایی که
از نظر فرهنگی من اسب و فرزند پروری حساس به جنسیت و ارائه کننده مراقبت اجرا نماید تا از
خانواده ها در فراهم ساختن ی ک خانه عاری از خشونت حمایت نماید . چنین برنامه هایی باید شامل این
موارد باشد : (الف) افزایش شناخت و آگاهی والدین و مراقبان در زمینه رشد جسمی، روانی، جنسی،
شناختی نوزادان، (ب) ترویج روا بط غیر خشونت آمیز و و اشکال غیر خشن تنبیه و مهارت های حل
مشکلات(ج) توجه به تفاوتهای جنسیتی.
١٣
ترویج آموزش به والدین به منظور تشویق جایگزین های اعمال خشونت در تربیت o
کودکان o
تأمین دسترسی بیشتر به حمایت اجتماعی برای خانواده های آسبیب پذیر o
تقویت دفاع از محو خشونت علیه زنان و دختران در خانه، مدرسه ، جامعه o
31 . تقویت نقش حمایت جوامع . جوامع ابتدائاً منبع حمایت و انس جام برای کودکان هستند . فعالیت در
سطح اجتماع شیوه مؤثری برای ترویج تغییر اجتماعی به ویژه از طریق رویکردهای غیر اجباری و غیر
قضایی است که بر رعایت و اجرای حقوق بشر و توانمندسازی دخنتران و زنان تأکید دارد.
– اف زایش آگ اهی عمومی و تشویق گفتگوی آزاد در کمینه حقوق کودک و رویه هایی که منتهی به
انزوای اجتماعی یا آسیب به کودکان می شود.
– تشویق کمک اعضای اجتماع به گ روههای اجتماعی بهم مرتبط ب رای کسب اجماع لازم جهت
اعمال تغییرات مثبت.
– حمایت/ ارزیابی شبکه های اجتماعی حمایت از کودک که بر حقوق کودک نظارت نماید و تغییر
رفتاری را ترویج کند و خدمات حمایتی ارائه کند و از قربانیان خشونت و رویه های مضر حمایت به
عمل آورد.
32 . ترویج مشار کت و توانمندساز ی هدفمند کودک . دخالت دادن کودکان در گفتگوی فعال و
ترویج احترام به دیدگاههای آنان همانطور که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است
برای توانمندسازی کودکان به عنوان بازیگرانی در حمایت از خود و همسالان خود مهم می باشد . این
امر شامل مشارکت کودک در فرآیند های دادرسی رسمی و غیر رسمی است.
– تقویت فعالیت یونی سف در مسایل آ موزشی، بیماری ایدز و نوجوانی برای ت شویق کودکان به عنوان
عاملان تغییر بر اساس ظرفیت در ح ال تحول آنان از جمله از طریق آموزش مهارتهای زندگی ،
پیشگیری از بدنام شدن و تبعیض و برقراری ارتباط با همسالان
– مشارکت و حمایت شبکه های جامعه مدنی برای ترویج مشارت و توانمندی کودکان
– ترویج توانمند ی حقوقی دختران ، پسران و خانواده ها از جمله از طریق آگاهی های حقوقی و
ضوابط خدمات حقوقی و مشاوره حقوقی در سطح اجتماع
33 . حمایت از آموزش عمومی و گفتگوی اجتماعی . گردهم آیی های افزایش آگاهی عمومی در
کاهش نگرش ها، باورهای نامطلوب و تبعیض آمیز و رویه های مضر نسبت به کودکان نقش ایفا می
کنند.
١٤
– توسعه و بسط یک رویکرد ارتب اطی نسبت به تغییر اجتماعی که مشوق دست کشیدن از رویه ها و
هنجارهای مضر یا غیر حمایتی اجتماعی است.
– تشویق فرصتهایی برای گفتگوی آزاد درمورد عناوین حمایت از کودک د ر مدارس، نهادها و مراکز
اجتماعی.
فعالیت یونیسف، درسها ی آموخته شده و چالش ها
34 . یونیسف قویاً در فرآیند تهیه مطالعه خشونت از جمله از طریق سازماندهی 9 مورد مشورت با
مشارکت دولتها ، نهادهای سازمان ملل ، کودکان، سازما نهای غیر دولتی، رسانه ها و نهاد های
پژوهشی دانشگاهی مشارک داشته است . هدف اصلی ، شکستن سکوت پیرا مون خشونت علیه
کودکان بود . یونیسف تمایل گسترده ای را نسبت به تأیید موضوع خشونت وآمادگی دولتها برای
انجام مطالعات و بررسی های مهم و جدید یافت . چالش های مربوط به داده های ضعیف ،
حساسیت و سنتها باید در هر حال مورد تأیید قرار گیرد.
35 . این موضوع به نحو فزاینده ای پذیرفته شده است که پویایی اجتماعی رویه های سنتی از قبیل
هنجارهای اجتما عی مضر و پذیرش اجتماعی رفتار خشن نسبت به کودک ان از طریق اقدام جمعی
در حال تغییر می باشد . یونیسف و شرکا این الگوی جمعی را برای تسریع در تغییرات اجتماعی در
سطح جامعه از جمله توانمندسازی زنان و دختران و ترو یج برابری جنسیتی بکار می برند : علاوه بر
راهبرد هماهنگ شده جهانی در زمینه حذف ختنه دختران در یک نسل، یونیسف در حال بررسی
اعمال این رویکرد در سایر رویه های مرتبط با ازدواج از قبیل ازدواج کودک و مهریه می باشد .
مداخله و مشارک ت اجتماعی لازم برای این رویکرد چالش های کوتاه مدتی را برای ظرفیت ایجاد
می نماید.
ج . تقویت حمایت از کودک در مخاصمات مسلحانه و بلایای طبیعی .II
36 . مخاصمات و بلایا که در نتیجه تغییرات جوی شایع تر و غالباً شدیدتر هستند خطرات حمایتی
ایجاد می کنند که بدتر از خطرات موجود است . اقدامات راهبردی ، مبت نی بر حقوق بین
الملل بشردوستانه و بشر می باشد و تجربه وضعیت های اضطرار ی یونیسف می باشد . هر یک
حاوی یک راهبرد و ابزار تو سعه و اقدامات آموزشی و مشارکت های ج دید و تقویت یا فته با
همتایان داخلی، سازمانهای بین المللی / داخلی نهادهای دانشگاهی و پژوهشی در سطح
جهانی و ملی است . همه ای ن موارد از طریق فرآیند های مرتبط بین نهادی از قبیل رویکرد
١٥
و مأموریت ها و وظایف هماهنگ (IASC) ” گروهی مربوط به “کمیته دائمی بین نهادی
شده، هر جا که مناسب باشد اجرا خواهند شد.
37 . تعهدات بنیادین در مورد کودکان در وضعیت های اضطراری که حول دسته هایی از نقض
حمایت از حقوق کودک سازمان یافته است، واکنش قابل پیش بینی سریع یونیسف را
تشویق کرده است . به منظور محدود ن مودن دوباره کاری در تلاش ها، کاهش بدنامی
کودکان و نوجوانان مورد نظر ( هدف) و تقویت واکنش ها نسبت به سایر دسته های مهم
دیگر کودکان آسیب پذیر، یونیسف در حال انطباق رویکرد نظ ام ها نسبت به حمایت از
کودک در شرایط اضطراری و انتقالی برای مثال از طریق ساز و کارهایی در سطح اردوگاه
است که کودکان آسیب پذیر را شناسایی کند و حمایت اولیه و ارجاع (معرفی) به طیفی از
خدمات حمایتی ( حمایت روانی، یافتن خانواده، دسترسی به تح صیل) را ارائه نماید . بر
پیشگیری و واکنش نسبت به خشونت، بهره کشی وسوءاستفاده بیشتر از یک دسته خاصی از
کودکان تأکید می شود .راهبرد فعلی مکمل تعه دات بنیادین در مورد کودکان در شرایط
اضطراری است و انسجام و تشریک مساعی بین برنامه ریزی حمایت از کودک در شرایط
اضطراری و غیر اضطراری را تقویت می نماید.
اقدامات راهبردی برای تقویت حمایت از کودک در مخاصمات و بلایای طبیعی.
3. ایجاد نظام های ملی ( محلی) حمایت از کودک . در بسیاری از بلایای طبیعی دارای مق یاس
متوسط یا مخاصمات مسلحانه غیر شدید نظام های حمایت از کودک تا اندازه ای به حیات خود
ادامه می د هند. در یک وضعیت اضطراری که سری ع به وجود آمده، این نظام ها غالبا نقش مهمی
را در واکنش قوی نسبت به وضعیت اضطراری ایفا می کنند . راهبرد های حمایتی باید مراقت
نماید که باعث تضعیف یا نابودی نظام های حمایت از کودک نشود و حتی الامکان به تقویت
ظرفیت بازیگران ملی و م حلی مسئول حمایت از کودک برای توجه به چالش های حمایتی در
وضعیت های اضطراری بپردازد. این امر می تواند شامل بخش های رفاه اجتماعی حمایتی،
آموزش، بهداشت، اجرای قانون و دادرسی برای توجه به موضوعاتی از قبیل شناسایی و شرایط
حمایت و سازو کارهای ارجاع برای آسیب پذیر ترین ها باشد.
39 . در جاییکه نظام ها ی حمایت از کودک وجود ندارد یا به شدت تضعیف شده است بازیگران
خارجی باید سازوکارهای مثبت اجتماعی با مشارکت و تقویت ظرفیت بازیگران محلی از جمله
جامعه مدنی، در راستای حمایت از حقوق کودک بنا نمایند . شرایط پس از اضطرار می تو اند
١٦
فرصتهایی را برای ایجاد حمایت بهت ر پیشنهاد نماید که برای مثال با عث ایجاد یک نظام دادرسی
ویژه اطفال شود.
– توسعه و اجرای یک چارچوب در زمینه نظام های حمایت از کودک در وضعیت های
اضطراری و انتقالی
– حمایت از ادغام آمادگی اضطراری حمایت از کودک و برنامه ریزی واکنش در قالب
سازوکارهای برنامه ریزی ملی و کمک به تجهیز دولتها و سایر بازیگران به منظ ور شناسایی و
واکنش به چالش های فزاینده یا نوین حمایت از کودک.
– توسعه و اجرای الگوهای نظام های اجتماعی حمایت از کودک در وضعیت های اضطراری.
40 . حمایت از ت غییر اجتماعی مثب ت. راهبرد حمایت از کودک نیاز به فعالیت با جوامع و مشارکت
در آ موزش عمومی و گفتگوی اجتماعی را تأیید می نماید . مشارکت و توانمند سازی دختران و
پسران از جمله نوجوانان در کاهش فرهنگ خشونت به طور خاص مهم است و ساز و کارهایی
که پویایی خانواده و جامعه را مورد توج ه قرار می دهند که بر طیفی از ادغام مجدد و نوسازی
تأثیر گذارند شناسایی و ترویج خواهند شد.
– تقویت ظرفیت برای ترویج فرهنگ صلح ( از قبیل توجه به عضویت در گروهها، خشونت
خانوادگی و اجتماعی ) از ج مله شناسایی رویه های خوب در مورد مشارکت نوجوانان، خانواده ها
و جوامع برای توجه به خشونت و بسیج حوانان برای تغییر مثبت اجتماعی
– توسعه و بسط رویکردهایی برای توجه بهتر به تغییر اجتماعی در در دوره انتقال به عنوان نتیجه
شرایط اضطراری، بالاخص کودکان و نوجوانان به عنوان نتیجه شرایط اضطراری.
41 . بررسی، روزآمد نمودن، توسعه و اجرای رهنمون ها و ساز و کار های دارای چند طرف ویژه
وضعیت اضطراری . رهنمون دارای چند طرف همکاری مؤثر را به ویژه در وضعیت اضطراری
تسهیل می نماید . فرآین د رهنمون در حال توسعه مشترک غالباً محصول بهتری را ارائه می نماید .
رهنمون دارای چند طرف بین نهادهای ساز مان ملل متحد، ساز مانهای غیر دولتی و سازمانهای بین
در زمینه (IASC) ” الدولی بسط یافته است که عبارتند از رهنمون های “کمیته دائمی بین نهادی
خشونت ها ی جنسیتی ، و ایدز، اصول پاریس، خلع س لاح ملل متحد، استانداردهای الحاق مجدد،
اصول راهنمای کودکان بدون همراه و جد اشده، استانداردهای حداقل در مورد وضعیت های
اضطراری و سایر استاندارد های در حوزه مین های زمینی ، سلاحهای کوچک و بقایای مواد
منفجره باقیمانده از جنگ.
١٧
– توسعه و بسط رهنمون وساز و کارهایی برای واکنش بهتر به دغدغه های حمایت از کودک
در طی و پس از بلایای طبیعی و توجه به موضوعات در حال تکوین از قبیل دادرسی در
وضعیت های ا ضطراری، اصلاح بخش امنیتی و مشارکت کودکان د ر ساز و کار های دادرسی
انتقالی.
و سایر رهنمون های موجود از (IASC) ” – حمایت از فعالیت های “کمیته دائمی بین نهادی
جمله ساز و کارهای نظارتی و گزارش دهی بر اساس قطعنامه شماره 1612 شورای امنیت.
– مشارکت فعالانه در رویکردهای بین نهادی در زمینه حمایت
– شناسایی فرصت هاای برای آ موزش کارکنان عملیات های صلح سازی در مورد استانداردهای
مرتبط با حمایت از کودک
فعالیت یونیسف، درس های آموخته شده و چالش ها
42 . تعهدات بنیادین در مو رد کودکان در وضعیت های اضطراری به نیل به پیشرفتهایی در حوزه
حمایت از کودک کمک کرده است . یونیسف همچنین نقش فعالی را در توسعه استانداردها،
ابزارها و ساز و کارهای بین نهادی بین المللی ایفا کرده است . این تلاش ها ، واکنش ها نسبت به
یافتن خانواده و شرایط حم ایت رو انی در بلایای طبیعی و پیشگیری از استخدام و الحاق مجدد
کودکان در نیروه ا وگروههای مسلح ر ا تقویت کرده است . تعهدات بنیادین در مورد کودکان در
وضعیت های اضطراری و استانداردهای مشترک توانایی یونی سف را برای هماهنگی و مشار کت در
راهبردهای مشترک با شرکایمان بهبود بخ شیده است . قالب حمایتی در جاییکه یونیس ف مرکز
حمایت از کودک است همکاری فزاینده بین شرکا را در سطحی گسترده فراتر از بازیگران سنتی
حمایت از کودک تشویق می نماید.
43 . تخصص و راه نمایی قابل ملاحظه و شبکه ها ی گسترده ای برای موضوعات خاص و د سته
هایی از کودکان در وضع یت های اضطراری وجود دارد و توسعه و اجرای نظام های حمایت از
کودک در وضعیت های اضطراری ضمن تداوم توجه به طبقه بندی های خاص نقض حمایت از
کودک از قبیل موارد موجود در مخاصمه مس لحانه، اشغال نیروهای بیگانه، نسل کشی، جرایم علیه
بشریت، تروریسم یا گروگان گیری یا در جاییکه نیرو های حفظ صلح اعزام می شوند مستلزم
تلاش، نظارت و حمایت مستمر است . در وضعیت های ا نتقالی ، نوسازی بخش اجتماعی را نمی
توان به عنوان یک اولویت قلمداد نمود . اما به هر حال حقوق کودک ان می تواند مبنای مشترکی
برای گفتگو و اولویت بخشیدن به کودکان در تلاشهای مربوط به بازتوانی باشد.
١٨
44 . همکاری بین نهادها به بهبود کارآیی فعالیت های حمایت از کودک سازمان ملل متحد کمک
نماید. در این راستا، یونیسف در اقدامات و فعالیت های بین نهادی مشارکت می کند و و از تلاش
هایی برای ادغام حمایت از کودک در داخل فعالیت همه بخش های مرتب ط حمایت می نماید .
همچنین یونیسف به ترویج موض وعات حمایت از کودک در مأموریت های منسجم و هماهنگ
سازمان ملل متحد از طریق افزایش مالکیت و شناخت دغدغه های حمایت از کودک در بین
رهبری چنین مأموریت هایی ادامه خواهد داد.
اولویت در حوزه های عرضی .III
الف. فراهم سازی ادله و مدیریت دانش .III
45 . بهبود گردآوری و تجزیه و تحلیل و استفاده داده ها مبنای همه حوزه های کاری یوینیسف
می باشد . این راهبرد در صدد تقویت مبنای ادله در مورد حمایت از کودک است در سایر
عرصه های دانش مشارکت دارد و تضمین می نماید که ادله برای بهبود سیاستها و قوانین و
اجرای آنها به شکل مؤثری مورد استفاده قرار می گیرد . نظارت ملی حمایت از کودک قوی
تر و مطالعه کشوری بخش مهمی از این تلاش ها را تشکیل می دهد . یونیسف ، با داشتن
رهبری فکری در این حوزه گام های بیشتری را در زمینه ترویج پژوهش برخواهد داشت بر
مبنای مستحکم ارائه شده توسط مرکز پژوهشی اینوچنتی یونیسف و شرکای آگاهی دهنده
خارجی و یکپارچه سازی، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعاتی در زمینه حمایت از کودک در
سطح جهانی و منطقه ای ، یونیسف نقش رهبری فکری خود را در این حوزه انجام می دهد.
اقدامات راهبردی در زمینه تقویت فراهم سازی ادله و مدیریت دانش
46 . تقویت ظرفیت های تحلیلی . یونیسف ظرفیت و مشارکت داخلی خود را از جمله با
دانشگاهیان برای ایجاد و تقسیم و استفاده از دانش، داده ها و تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا در
زمینه حمایت از کودک تقویت خواهدنمود . حمایت بیشتر در مورد ظرفیت دولتها شرکا و
جوامع برای گردآوری و اجرای ابزارهای اطلاعاتی در زمینه حمایت از کودک اساسی است.
– تقویت کمکها و حمایت های فنی در مورد گرداوری داده ها و ظرفیت مرتبط از طریق ساز
و کارهای چند جانبه و دوجانبه.
– حفظ و نگهداری یک مخزن ( منبع ) از دانش، رویه های خو ب، ابداعات و درسهای
آموخته شده در زمینه حمایت از کودک و تضمین انتشار آنها
١٩
– ایجاد مجموعه ای از رویه هادر زمنیه مسایل حمایت از کودک
47 . بهبود نظارت بر موضوعات حمایت از کودک
مطالعه خشونت توصیه می نماید که دولتها نظام های گردآوری داده ها و اطلاعات را به
منظور شناسایی زیر گروهها ی آسیب پذیر ، سیاست های اطلاع رسانی و پیشرفت به سمت
هدف پیشیگیری از خشونت علیه کودکان بهبود بخشند . همچنین نیاز به نظام های نظارتی و
گزارش دهی جهانی برای ارائه داده های مبنایی وجود دارد . گردآوری داده های ملی در
زمینه حمایت از کودک باید مست مر باشد و شامل تفکیک انها بر اساس جنسیت، سن و سایر
عوامل آسیب پذیری باشد که مشوق مسئولیت دولت برای نتایج حمایتی است . یونیسف به
نقش رهب ری خود در توسعه جهانی حمایت از کودک ادامه خواهد داد و بر پیوند بین ساز و
کار های نظارت بر حقوق کودک و نظارت بخش ی بر مو ضوعات حمایت از کودک تأکید
خواهد نمود.
– گرد هم آورد ن شرکا برای نیل به اجماع در زمینه شاخص های حمایت از کودک و ترویج
نظارت منظم محلی، ملی و جهانی
– تقویت ضرایب حما یت از کودک در سنجش چند وجهی شاخص و مرسوم نمودن این
موارد در چارچوب سنجش چند وجهی شاخص و سایر اقدامات گردآوری داده های مرتبط.
– در شرایط اضطراری، ایجاد اجماع،حمایت و اجرای شاخص ها ی برای ارزیابی های
استاندارد شده سنجش چند وجهی شاخص در وضعیت های اضطراری و سنجش تأثیر
مداخلات
– حتی الامکان ادغام منظم و اضطراری نظارت و گزارش دهی نظام حمایت از کودک و
قطعنامه 1612 شورای امنیت در زمینه ساز و کار های نظارت و گزارش دهی در چارچوب
های مرتبط
48 . تقویت پژوهش و مطالعه چالش های حمایت از کودک . تقویت ظرفیت های ملی حمایت از
کودک مستلزم تجزیه و تحلی ل کامل خط رات حمایت از کودک ، سیاستها، ساختارو خدمات
موجود که هدف آنها حمایت از کودکان است و ادغام دیدگاههای خود کودکان می باشد .
موضوعاتی که ممکن است به نظر از کشوری به کشور دی گر مشابه و یکسان باشد از قبیل زندگی
و کار کودکان در خیابان می تواند ناشی از اوضاع و احوال به شدت متفاوتی باشد . تجزیه و تحلیل
وضعیت حمایت از کودک می تواند ف عالیت یونی سف و سایر شرکای ملی، سازمان ملل و توسعه را
٢٠
آگاه نماید . پژ وهش در زمینه مو ضوعات در حال تکوین که بر نیاز های حمایت از کودک تأثیر
گذار است لازم است که شناسایی و منتشر شود.
– بهبود و استاندارد نمودن ارزیابی حمایتی به منظور نشان دادن تأثیر و کمک به هم اهنگ سازی
رویکرد های موفق
– بهبود تجزیه و تحلیل وضعیت حمایت از کودک برای گنجاندن بررسی ه ای حقوقی و سیاستی
و تجزی و تحلیل های محیط جنسیتی و سیاسی
– شناسایی و انجام تحقیقاتی در خص وص خلاء های ادله ای از قبیل کارآمدی هزینه مداخلات
متعدد، هزینه حمایت از کودک،ا رزیابی برنامه ه ای ادغام مجدد کودک، پژوهشهای طولی،
دستور کار امنیت جهانی و حمایت از کودک، و حمایت از کودک و تغییرات فیزیکی محیط
زیست
– تشکیل یک گروه عالیرتبه مشورتی در زمینه حمایت از کودک به منظور شناسایی و حمایت از
نیازهای پژوهشی جهانی ، منطقه ای و ملی
– یکپارچه نمودن، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات در زمینه حمایت از کودک در وضعیت های
اضطراری و ترویج و تشویق پژوهش های بیشتر.
فعالیت یونیسف، درس های آموخته شده و چالش ها
49 . تلاش های بیشتر ی لازم است که بر ادله محکم و شناخت کامل از عوامل محلی و ملی مرتبط
با حمایت از جمله جنسیت، و داده ای که تصمیمات را اطلاع می دهد و حمایت از پیگیری
پیشرفت مبتنی باشد. در حمایت از کودک چالش های خاصی به هر یک از این موارد ارتباط
دارند: به سختی بتوان داده هایی را در خصوص موضوعاتی که غیر قانونی، نا مشروع یا حساس
هستند گردآوری نمو د؛ عوامل محلی اجتماعی شاخص های مهمی در زمینه حمایت هستند؛ و
ارزیابی نسبتاً اندک و دارای کیفیت متغیری است.
50 . از سال 2002 ، یونیسف با بسیاری از شرکا برای معرفی شاخص های استاندارد شده مشترک
حمایت از کودک فعالیت کرده است . شرکای فعال در زمینه توسعه و گردآوری د اده های
شاخص حمایت از کودک شامل سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، برنامه توسعه
ملل متحد، اداره آمار سازمان ملل ، انجمن بین المللی پیشگیری سوءاستفاده و بی توجهی نسبت به
کودکان و اعضای هیأت هماهنگی بین نهادی در زمینه دادرسی ویژه اطفال می باشند.
51 . اگر چه شناسایی شاخص های حمایت از کودک و گردآوری داده ها به شکل بارزی از سال
2002 بهبود یافته است ولی گردآوری داده ها حرکت آرامی داشته است . داده های جهانی در
٢١
زمینه موضوعات قابل سنجش از طریق بررسی خانوار از جمله ثبت موالید، کار کودک ، ازدواج
کودک، ختنه د ختران، معلولیت و تنبیه کودک توسط یونیسف گردآوری می شود . در مورد
شاخص ها توافق شده است ولی داده هایی در مورد دادرسی ویژه اطفال، مراقبت رسمی که
مستلزم نظام های ملی اطلاعات اجرایی است ، در جهان وجود ندارد . داده های جهانی در مورد
خشونت در مدارس، سلاح های کوچک و سبک، و سایر موضوعاتی که به طور استثنایی حساس
می باشند یا دارای ماهیت جنایی است از قبیل قاچاق و سوء استفاده جنسی در اختیار نمی باشد .
برای گنجاندن داده های حمایت از کودک توسعه داده DevInfo نظام مدیریت پایگاه اطلاعاتی
در چند کشور تحت تأثیر برای نظارت بر مجروحیت ها و مر گ و میر های EPI-Info . می شود
ناشی از مین های زمینی استفاده می شود.
52 . چندین دولت شیوه های اجباری گردآوری داده ها را تصویب کرده اند و کشورهایی در حال
اضافه نمودن شاخص های کلیدی حمایت از کودک در برنامه های ملی توسعه هستند . داده ها
غالباً به طو ر ناکافی بر اساس متغیرهایی از قبیل معلولیت تفکیک شده اند که به سیاستگزاران
اطلاعات لازم برای شناسایی و برنامه ریزی سیاست ها یا خدمات مقتضی برای آنهایی که در
معرض بیشترین خطر یا انزوا یا کمترین خدمات هستند ارائه نمی کند.
53 . ارزیابی منظم تر اقدامات حمایت ا ز کودک ، یادگیری را در چارچوب یا فراتر از یونیسف
بهبود خواهد بخشید. ادله تأثیر برنامه ریزی به شدت در حال استفاده توسط بخش های متفاوت می
باشد همانطور که مطالعه خشونت نشان داده است .یونیسف باید برای یافتن و انتشار چنین ادله ای و
توجه به دستور کار پژوهشی حمایت از کودک فعالیت بیشتری انجام دهد.
ب. عوامل ایجاد کننده و تسریع کننده تغییر .III
54 . از یونیسف انتظار می رود تا نقش رهبری در موضوعات حمایت از کودک بر عهده بگیرد .
این امر به یونیسف میزان زیادی از مسئولیت را برای اقدام به عنوان یک مدافع، میزبان و شریک
می دهد که مشوق و نه از بین برنده مشارکت دیگران باشد.
55 . مداخلات حمایت از کودک می تواند از طریق تأثیر ظرفیت بالقوه مشارکت با نهادهای
سازمان ملل، نهادهای مالی بین المللی ،دولتهای ملی، جامعه مدنی، بخش خصوصی و جوامع
اعتقادی تسریع و افزایش یابد . یونیسف همچنین دارای کارکرد تسریع کننده مفیدی در واسطه
گری کمکهای بالقوه و مداخله شرکا در زمینه حمایت و اقدام می باشد . مهم است که تأکید شود
که همین طور که یونیسف از برنامه های موضوعی دور می شود، هنوز به کنترل انرژی و حمایت
٢٢
بالقوه از مشارکت های موضوعی نیاز است . کارکرد تسریع ک ننده و ایجاد کننده یونیسف بواسطه
ایجاد و تبادل دانش و داده ها و تجزیه و تحلیل موضوعات حمایتی تقویت و بسط می نماید.
اقدامات راهبردی در زمینه عوامل ایجاد کننده و تسریع کننده تغییر
56 . ترویج توسعه و اجرای ره نمون های مشترک دارای چند طرف برای برنامه ها و دفاع . یونیسف
پیگیر مشارکت ها و شبکه های موجود برای توسعه مواضع و رویکرد های برنامه ریزی مشترک از
طریق برنامه ریزی شرکا برای ارائه حمایت بهتر است.
– استفاده از چارچوب های مشارکتی موجود و ایجاد قالب های جدید برای توسعه و حمایت از
اجرای رویکردهای مشترک نسبت به برنامه ریزی حمایت از کودک
– ایجاد تعهدات عمومی و دولتی عمده نسبت به گروههای خاص کودکان تحت تأثیر ( مبتلا ) از
قبیل کودکان یتیم یا مبتلا به ایدز، کودکان قاچاق شده یا کودکان دارای معلو لیت ضمن تشویق
یک رویکرد گسترده نسبت به برنامه ریزی
– میزبانی و رهبری پیرا مون موضعات مهم اضطراری حمایت از کودک از جمله “کمیته دائمی
قالب فرعی حمایت از کودک ، حمایت روانی ، کودکان جدا شده از (IASC) ” بین نهادی
خانواده، دادرسی برای کودکان، کودکان بطور غیر قانونی استخدام شده یا مورد استفاده قرا ر
گرفته در مخاصمات مسلحانه و آموزش خطرات مین
57 . تشویق همکاری بخش خصوصی. بخش خصوصی غالبا نقش مهمی در حمایت از کودک ایفا می
کند.بر اساس موفقیت های مشارکت انفرادی یک گفتگوی گسترده با بخش خصوصی را تشویق
خواهد شد. تلاش ها به سمت تشویق مسولیت جمعی اجتماعی برای اهداف حمایت از کودک در
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و در شرایط اضطراری حرکت خواهد نمود.
– توسعه گفتگو با ش رکای دارای شخصیت حقوقی ضمن تأکید بر ترویج رویه های خوب و ارتباط با
سایر شرکای متخصص به منظور شناسایی اقدامت مناسب در سطح جهانی ، منطقه ای و کشوری.
58 . یافتن منافع بالادستی در زمی نه حمایت از کودک از طریق مشارکت ها .مشارکت ها با سازمانهای
دو جانبه و چند جانبه از قبیل نهاد مالی بین المللی ، می توا ند باعث ایجاد سرمایه گذاری های بیشتری
در بخشهای دارای مسئولیت حمایت از کودک شود . یونیسف با شرکا برای ترویج حمایت راهبردی
بیشتر نسبت به نهاده ای مسئول دولتی در زمینه حمایت از قبیل رفاه اجتماعی فعالیت خواهد کرد و
تضمین خواهد نمود که اهمیت حمایت از کودک به رسمیت شناخته می شود و به طور منظم در
٢٣
اقدامات توسعه اقتصادی مورد توجه قرار خواهد گرفت . همچنین یونیسف از ادغام راهبرد های
واکنشی و آمادگی در شرایط اضطراری برای حمایت از کودک در عملیات های ملی و حفظ صلح
حمایت خواهد کرد.
– بررسی گنجاندن حمایت از کودک در قالب دادرسی، حاکمیت، حمایت اجتماعی و سایر دسته
بندی های حمایت با کمک کنندگان مالی و نهاد های شریک
– حمایت از ادغام اولویت های حمایت از کودک در اصلا حات بشردوستانه و عملیات های صلح
سازی و حمایت از صلح از جمله در مراحل اولیه تدوین مأموریت.
– توسعه استفاده از تجزیه و تحلیل های سودمند در گزینه های راهبرد حمایتی از جمله با نهادهای مالی
بین المللی و بخش خصوصی پیرامون موضوعات توسعه اقتصادی.
– مشارکت در شبکه های جهانی آموزش حمایت از کودک مرتبط با شرایط اضطراری و توسعه ای.
– گنجاندن ظرفیت واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری در فرآیند های برنامه ریزی ملی به ویژه
برای مثال در کشور های بلا خیز ، در اسناد ملی راهبردی فقر زدایی،چارچوب های کمکهای توسعه
ای سازمان ملل متحد، ارزیابی مشترک کشور و چارچوب های کمک کشوری.
– ایجاد مشارکت و افزایش ظرفیت کشورهای مشارکت کننده در نیروهای حفظ صلح به منظور اینکه
نیروهای آنها در یک محیط حامی برای کودکان در هنگام مأموریت نقش آفرینی خواهد کرد.
59 . تقویت دفاع . یونیسف حمایت از کودک را از طریق فعالیت های ترویجی و حمایتی در کشورهای
در حال توسعه و توسعه یافته بواسطه پژوهش، ادله و مشارکت های موجودو فرصت های جدید ترویج
خواهد نمود . ایجاد ارتباط بین برنامه ریزی و اقدامات ترویجی و حما یتی یا تلاش های بالادستی یا
پایین دستی می تواند به طور خاص مؤ ثر باشد. یونیسسف با کمیته حقوق کودک، دفتر نماینده ویژه
دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه کودکان و مخاصمه مسلحانه ، و دفاتر کمیساریای عای حقوق بشر و
پناهندگان سازمان ملل متحد مهم خواهند بود . مشارکت با جامعه مدنی و جوانان در این تلاش ها یک
اولویت خواهد بود.
– تشکیل گروههای کارشناس ی عالیرتبه حمایت از کودک به منظور تقویت شناسایی موضوعات و
واکنش های مهم و در حال تکوین ( این امر می تواند شامل خشونت گروهها، سوءاستفاده از کودکان
در تصاویرفضاهای مجازی، و کودکان و مهاجرت باشد)
– تهیه و بسط راهبردهایی ب رای حمایت از ا دغام اهداف حمایت از کودک در دستور کار های توسعه
ای، حاکمیت قانون و حقوق بشر.
فعالیت با نمایندگان مجلس به منظور تشویق توجه سیاسی و قانونگذاری به دغدغه های حمایت از
کودک
٢٤
– شناسایی و استفاده از فرصت هایی برای اعلام بر نقض خاص حقوق حمایتی از کودکان به
ویژه زما نیکه انجام آن می تواند به ایجاد یک تفاوت مشخص کمک نماید یا مشارکت در
تغییرات مثبت در نگرش ها، رویه ها یا سیاست ها در میان مدت یا کوتاه مدت.
– حمایت از فعالیت ها ی ترو یجی و حما یتی برای مقابله با خشونت علیه کودکان از طریق
همکاری و حمایت از نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و گروه بین نهادی در زمینه
خشونت علیه کودکان و پیگیری منظم توصیه های مندرج در مطالعه دبیرکل سازمان ملل
متحد در زمینه خشونت علیه کودکان
– در کشورهای صنعتی، بر مبنای اقدامات جهانی و فعالیت کمیته های ملی برای یونیسف به
منظور اقدامات ترویجی و حمایتی برای توجه بیشتر به حمایت از کودک
– توسعه اقدامات آموزشی و مشارکت های دانشگاهی در زمینه حمایت از کودک
فعالیت یونیسف، درس های آموخته شده و چالش ها
60 . مشارکت گسترده حمایت از کودک در سطح جهانی در سند مرجع راهبردی ( سند پیش
زمینه منضم به راهبرد ) نشان د اده می شود . بسیاری از این مشارکت ها نیز در سطوح ملی و منطقه
ای مؤثر و فعال هستند و یونیسف در هزاران مشارکت به عنوان بخشی از برنامه ریزی و فعالیت
های ترویجی و حمایتی در سطح کشوری مشارکت دارد . بیشتر پیشرفتها می تواند در مشارکت ها
و اقدامات ترویجی و حما یتی ایجاد شود به ویژه با لحاظ نقش رهبری یونیسف در حمایت از
کودک ، فرصت های ارائه شده توسط فرآیند های مستمر انسجام سازمان ملل متحد دستور کار
کارآیی کمک، و همکاری با ارکان نهادهای مالی بین المللی و بخش خصوصی.
61 . مشارکت سازی پیرامون دادرسی برای کودکان نمونه ای ا ز استفاده خوب از محیط ایجاد شده
توسط اقدامات مرتبط سازمان ملل متحد می باشد . گزارش های حاکمیت قانون و تصمیمات
مرتبط دبیر کل یونیسف را به عنوان نهاد پیشرو در زمینه دادرسی ویژه اطفال شناسایی می کند که
سازمان را قادر می سازد تا فرآیندی را با سایر نهادها برای ت هیه و بسط یک رویکرد گسترده
سازمان ملل متحد نسبت به دادرسی کودکان ایجاد نمایند . این امر فراتر از کودکان معارض با
قانون است که نگرش گسترده تری نسبت به رفتار با کودکان در قالب بخش های مجری قانون و
دادگستری اعمال می نماید . این رویکرد باید نهایتاً توجه مبذول شد ه به کودکان را در سراسر
فعالیت حمایت شده حاکمیت قانون سازمان ملل متحد بر مب نای دستور کار گسترده تر اصلاح
بخش های حاکمیت، امنیت و دادگستری یعنی حوزه هایی که در آن دادرسی کودکان می تواند
به آسانی ادغام شود تقویت و بسط نماید.
٢٥
62 . تفاهم نامه فعالیت کودکان یک همکاری بین یونیسف، بانک جهانی و سازمان بین المللی
کار/ برنامه بین ال مللی در زمینه محو کار ک ودکان می باشد . برنامه مشترک پژوهشی تفاهم نامه
فعالیت کودکان گزارش هایی را در زمنیه ارتباط بین تحصیل، بهداشت و کار کو دک تهیه کرده
است و شروع به مشارکت در فعالیت های ترویجی و حمایتی کرده است . بااین حال، گنجاندن
کار کودک در حوزه های دارای اولویت از قبیل فعالیت توسعه ای اقتصائی و اجتماعی بانک
جهانی یا اهداف حمایت اجتماعی سازمان بین المللی کار نیازمند پیشرفت است.
63 . یونیسف دارای پیشینه طولانی در زمینه مشارکت با بخش خصوصی برای حمایت از کودک
از قبیل فعالیت های گسترده و قواعد رفتاری می باشد . نمونه های امیدوارکننده ای از کاهش و
حذف استفاده از کودکان در کارخانجات، صنایع کشاورزی و استخراجی، بهره کشی جنسی از
کودکان در ارتباط با مسافرت و گردشگری و فروش تصاویر مبین سوء استف اده از کودک وجود
دارد. در بسیاری از موارد، شرکت ها اقداماتی را در جهت پیشگیری از بهره کشی از کودکان در
بخش های خود اتخاذ کرده اند و در تهیه و تدوین سیاست عمومی به عنوان گروههای ذی نفوذ ،
مدافعان و مبلغان تأثیر گذار بوده اند.
64 . فعالیت های ترویجی و حمایتی پ یرامون موضوعات حمایت از کودک در کشورهای صنعتی
به نحو فزاینده ای توسط کمیته های ملی یونیسف تقریباً همیشه از طریق مشارکت با سایر
سازمانهای جامعه مدنی در مورد موضوعاتی از قیبل قاچاق کودکان ( کمیته انگلستان ) و ختنه
دختران ( کمیته سوئیس) انجام شده است.
65 . نقش جوانان در فعالیت ها ی ترو یجی و حما یتی در زمینه حمایت بدیهی تر و آشکارتر شده
است. نوجوانانی که با چالش های حمایتی مواجهه هستند مدافعان بسیار کارآمدی در زمینه
خشونت علیه کودکان و تأثیر مخاصمه مسلحانه و شکستن سکوت در مورد موضوعات حساس
بوده اند.
نتایج تأثیرگذار از طریق استفاده راهبردی منابع .IV
66 . یونیسف تلاش هایش را برای افزایش د انش و آگاهی در مورد کل یه کارکنان اعضا در ارتباط
با حمایت از کودک ، تقویت بیشتر مهارتهای کارکنان حمایت از کودک، و اعزام کارکنان برای
تأثیر بیشتر شدت خواهد بخشید . فعالیت با شرکا نیز از افزایش تأثیر منابع مالی تقویت خواهد شد .
یونیسف قواعد رفتاری یا استانداردهای اخلاقی ر ا برای منابع انسانی و رویه های تجاری که مبین
اصول حمایت از کودک است ترویج خواهد نمود.
٢٦
67 . کارکنان. هزینه های حمایت از ک ودک یونیسف مبین ارائه خدمات اندکی است و تقریباً
تأمینی ندارد و عمدتاً از طریق توسعه ظرفیت ، حمایتهای فنی، فعالیت ها ی ترو یجی و حما یتی
برای اثر گزاری بر سیاست ها و خط مشی ها ، ارتباط سازی و اتحاد سازی اقدام می شود . این
فعالیت تعاملی مستلزم کارکنان بسیار با تجربه ای است . در نبود کارکنان کافی حمایت از کودک
دارای مهارت های لازم ، اهداف حمایت از کودک نمی تواند برآورده شوند.
68 . کارکنان بخش حمایت از کودک بطور سنتی دارا ی سوابقی در رشته های حقوق، مددکاری
اجتماعی و و کالت هستند و همچنین نیازمند قضاوت سیاسی و مهارتهای تجزیه و تحلیلی می
باشند. تقویت سیاست ا جتماعی، علوم رفتاری و تغییرات اجتماعی، توسعه سازمانی؛ و شبکه سازی
و هماهنگی بی اندازه مهم است . نمایندگان و کارکنان ک شورها در سایر بخش ها نیز نیازمند
مهارتهایی برای مبتنی نمودن حمایت از کودک در طیف وسیعی از برنامه ریزی و دفاع یونیسف
هستند.
69 . در تقویت کارک نان در سطوح کشوری ، منطقه ای و دفتر مرکزی، مدت زمان اشتغال کارکنان
برای حفظ کارآیی بسیاری از مشارکت های حمایت از کودک باید مد نظر قرار گیرد.
اقدام راهبردی
– اتخاذ برنامه ریزی انسانی راهبردی برای ادغام این ظرفیت ها در استخدام و آموزش
– طراحی یک راهبرد آموزشی متحد در زمنیه کارکنان غیر حمایتی.
70 . بودجه . حمایت از راهبردهای طولانی مدت در حمایت از تقویت نظام ها و تغییر اجتماعی به
صورت یک چالش باقی مانده است . تأمین بودجه در زمینه حمایت از کودک در کشورهایی که به آن
اولویت کمتری داده اند نیز یک چالش بوده است . راهبر دها باید به منظور تقویت حمایت از اقدامات
حمایت از کودک توسعه و بسط یابند.
اقدام راهبردی
– انجام بررسی چگونگی بیشترین تأثیر منابع اضافی در زمینه حمایت از کودک از طریق دولتها،
بخش خصوصی، سازمان ملل متحد و شرکای نهاد های مالی بین المللی و سایر حوزه های
اولویت یونیسف.
– برگزاری جلسات سالیانه گروه های ارائه کننده کمک مالی حمایت از کودک.
71 . اعمال اصول حمایت از کودک در عمل . اصول حمایت از کودک نیز در منابع انسانی و رویه های
تجاری یونیسف منعکس شد ه است و در قالب خانواده گسترده تر سازمان ملل متحد تسری یافته است .
در س ال های اخیر، یونیسف به سیاست عدم تسامح ( عدم تحمل ) نسبت به سوءاستفاده و بهره کشی
٢٧
جنسی توسط کارکنانش یاسایرینی که مستقیماً وابسته به سازمان هستند متعهد شده است .به علاوه،
بولتن دبیرکل در زمینه تدابیر خاص در زمینه حمایت در برابر بهره کشی و سوء استفاده جنسی مجم وعه
قواعد رفتاری برای همه کارکنان سازمان ملل متحد ایجاد کرده است.
اقدام راهبردی
– انعکاس سیاست عدم تسامح نسبت به بهره کشی و سوء استفاده جنسی از کودکان از طریق
گنجاندن ضوابط سیاست در قراردادهای کارکنان یونیسف، نهادهای همکار یونیسف و طرف
های قراردادیونیسف( فروشندگان کالای یونیسف)
– بررسی منابع انسانی و رویه های تجاری در ارتباط با تقویت حمایت در برابر سایر اشکال بهره
کشی و سوء استفاده.
پیگیری پیشرفت. .V
72 . شاخص های نتایج حمایت از کودک در قالب طرح راهبرد میان مدت پیگیری می شوند. علاوه بر
نظارت بر نتایج، یونیف در حال فعالیت در زمینه توسعه پیگیری گنجاندن شاخص های مهمی است که
در حال حاضر به طور گسترده استفاده نمی شوند و سنجش یکپارچگی تلاشهای حکومت برای بهبود
حمایت از کودک می باشد. یونیسف تدابیر و ضوابط ذیل را برای سال 2010 پیشنهاد می نماید:
– بررسی دوسالانه پیش رفت های حمایت از کودک ب ه همراه گزارش ارائه شده در زمینه وضعیت
حمایت از کودک توسط یک مجمع راهبری عالیرتبه بررسی پیشرفت حمایت از کودک
– بررسی سیاستها و شیوه های حمایت از کودک در نظام های متخب آموزشی و بهداشتی
– پیگیری کمکهای توسعه ای رسمی مرتبط با حمایت از کودک
– ایجاد یک معیار جهانی در زمینه دادرسی ویژه اطفال و مراقبت جایگزین
– بررسی ارزشمندی نتایج برنامه در برنامه های حمایت از کودک مورد پشتیبانی یونیسف
نتیجه گیری. .VI
73 . امنیت و حمایت باید برای همه کودکان در همه جا یک قاعده و اصل باشد .دولتها تعهدات گسترده
ای را در زمینه پیشگیری از کودکان از مورد سوء استفاده و بهره کشی قرار گرفتن و واکنش مؤثر در
زمانیکه این موارد وجود دارند قبول کرده اند . حتی در کشوهایی که منا فع زیادی در حیات و آموزش
و تحصیل کودکان دارند به هرحال حمایت کامل از کودک در کشورهای توسعه یافت ه و در حال
توسعه دست نیافتنی باقی مانده است.
٢٨
74 . در طی دهه گذشته، حم ایت از کودک در دستور کار یونیسف و جامعه بین المللی بیشتر شده
است. شناسایی گسترده ای از این واقعیت وجود دارد که کودکان در کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه با خطرات حمایتی و ماهیت فرامرز ی بسیاری از موضوعات حمایتی مواجه هستند. همچنین
تأیید گسترده ای از ارتباط بین حمایت بهبود یافته از کودک و دستیابی پایدار به اهداف توسعه هزاره
وجود دارد . از آنجا که این راهبرد به روشن شدن کمک می کند فرصت های زیادی در زمینه تقویت
توجه به حمایت از کودک در برن امه های توسعه ملی در قالب حاکمیت قانون و سایر تلاش های
تقویت کننده های بخش برای ایجاد حمایت اجتماعی واقعی و بهبود واکنش های بشر دوستانه وجود
دارد.توانایی یونیسف برای استفاده از این فرصت ها به یک مبنای ادله ای ، موشکافی و تدقیق و اجرای
دروس آموخته شده توسط کلیه بازیگران توسعه و حمایت از کودک و عهده دار شدن رهبری در
زمینه مدیریت دانش و تقویت و استفاده مؤثر از مشارکت بستگی خواهد داشت.
پیش نویس تصمیم .VII
75 . توصیه می شود که هیأت اجرایی پیش نویس تصمیم ذیل را تصویب نماید:
هیأت اجرایی
به عنوان سند راهبردی (E/ICEF/2008/5/Rev. راهبرد یونیسف در زمینه ح مایت از کودک ( 1
یونیسف در زمینه برنامه ها و اقدامات در زمینه پشتیبانی از حمایت از کودک مورد تأیید و پشتیبانی
قرار می دهد.

این نوشته در راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودک ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.