کنوانسیون های حقوق کودک

عنوان سال تصویب
کنوانسیون شماره ۱۳۸ درباره حداقل سن کار (قوانین بین الملل) 1973
راهنمای سازمان ملل متحد برای پيشگيری از بزهکاری نوجوان (راهنمای رياض) مصوب و اعلان مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ١١٢/۴۵ 1995
پروتكل الحاقى پيمان نامه حقوق کودك درباره خريد و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان 2000
کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش 1962
پیمان نامه حقوق‌ كودك‌ 1959
کنوانسيون حقوق کودک 1990
مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ 2002
كنوانسيون مربوط به رضايت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ها 1994
 کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن 1999
مقررات سازمان ملل متحد برای حمايت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند 1990
اعلاميه حمايت از زنان و کودکان در شرايط اضطراری و مناقشه مسلحانه 1990
تفسیر عمومی شماره 16 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده 17 (حق حریم خصوصی) 1988
راهنمای عمل درباره کودکان در نظام عدالت جزایی توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد قطنامه شماره ۱۹۹۷/۳۰ 1997
حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پكن) 1985
اعلامیه جهانی حقوق زبانی 1996
حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران 1999
اصلاحیه بند ۲ ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک – قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک 1995
راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودک 2006
 کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری 1979
کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش ( شماره ۲) 1960
کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری 1957
پروتکل اختياری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ 2002
تدابیری برای تضمین حمایت از حقوق محكومان بـه مرگ 1984
اعلامیه جهانی حقوق زبانی 1996
اعلامیه كنفرانس‌ توسعه اجتماعی 1995
اعلامیه کنفرانس بین اللملی حقوق بشر تهران 1968
قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان 1904
کنوانسیون تكميلی منع بردگی 1956
کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام) 1948
منشور زبان مادری 1996
موافقتنامه بین المللی برای ممنوعیت قاچاق بردگان سفید پوست 1910
کنوانسيون ملل متحد در مورد حمايت حقوق طفل 1989
دگرگون ساختن جهان ما – دستور کار 2030 برای توسعه پایدار 2015
پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب ١٢ اوت ١٩۴٩ حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غير بین المللی 1977