عنوان کنوانسیون هایی که به امضا جمهوری اسلامی ایران رسیده است

عنوان کنوانسیون هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی و قضایی آن‌ها را قبول کرده است.
انرژي

– آلودگي دريايي ناشي از اكتشاف و استخراج از فلات قاره، 29 مارس 1989 امضا شد و در ايران در تاريخ 2/ 7/ 1370 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. (در تاريخ
14/ 7/ 1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

تجارت قاچاق

1- اصلاح ماده 11 كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي جانوان و گياهان وحشي در معرض نابودي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 29/ 2/ 1367 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد . (در تاريخ 5/ 3/ 1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)

2- نظام جهاني ترجيحات بازرگاني بين كشورهاي در حال توسعه در ايران در تاريخ
13/ 9/ 1370 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد . (در تاريخ 27/ 9/ 1370 به تاييد شوراي نگهبان رسيد)
کنوانسیون ها

این نوشته در کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی انها را امضا کرده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.