کنوانسیون ها

ردیف عنوان
۱ کنوانسیون ملل متحد در مورد حمایت حقوق طفل ۱۹۸۹   بخش اول

 بخش دوم
۲ کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک (مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹)  بخش اول بخش دوم
۳  اصلاحیه بند ۲ ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک  
۴  کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
۵ کنوانسیون شماره ۱۳۸ درباره حداقل سن کار ( قوانین بین الملل )  
۶  کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری  
۷ کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ها
۸  قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن  
۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مفاد ۱-۲-۲۵-۲۶ )  
۱۰ اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت های اضطراری و درگیری های مسلحانه  
۱۱  پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ   
۱۲ پروتکل الحاقى پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان  
۱۳  پر وتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب ١٢ اوت ١٩۴٩ ( بند سوم از ماده ۴ ) – حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی    بخش اول 

بخش دوم   

۱۴  تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی)
۱۵ راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوان (راهنمای ریاض) مصوب و اعلان مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ١١٢/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ۱۹۹۵  بخش اول

 بخش دوم

۱۶ راهنمای عمل درباره کودکان در نظام عدالت جزایی توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد قطنامه شماره ۱۹۹۷/۳۰
۱۷  راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودکان 
۱۸ سند ۲۰۳۰ یونسکو ( اهداف  ۳-۴-۵ )  
۱۹ مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند مصوب قطعنامه ١١٣/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی
۲۰  حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پکن)
۲۱ قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان